Правила за участие в кампанията “На кино с А1 и CINELAND BULGARIA MALL”

Правила за участие в кампанията “На кино с А1 и CINELAND BULGARIA MALL”

  1. Период и начин за участие:

1.1. Периодът за участие в Кампанията на “На кино с А1 и CINELAND BULGARIA MALL („Кампанията”) е от 27.11.2023 г. до 11.12.2023 г. (“Периодът на участие”).

1.2. Кампанията се провежда в социалните мрежи Facebook и Instagram на Партньора: https://www.instagram.com/a1.bulgaria/, https://www.facebook.com/A1Bulgaria  по правила, описан по-долу.

  1. Организатор и Партньор:

2.1. Организаторът на Кампанията е „СИНЕЛЕНД“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. Христо Белчев 47, ет. 3, ап. 7, ЕИК 203209199 (“Организаторът ” или “Синеленд”)

2.2. „А1 България“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София 1345, ул. „Кукуш“ 1, ЕИК 131468980 (“Партньорът” или “А1”).

  1. Участници:

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице което:

(а) Е навършило 18 години

(в) Което в периода на участие по т. 1.1. изпълни условията по т. 4 по-долу.

3.2. Всеки Участник следва да се запознае с настоящите Правила, които са публикувани на https://cineland.bg/en/pravila-igra-na-kino-a1-cinelandbulgariamall/. С извършването на действията, посочени в т. 4.1. се счита, че съответния Участник се е запознал с Правилата.

3.3. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на услуга и/или стока от Организатора.

3.4. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се установи, че:

– е предоставил неверни, неточни или непълни данни;

– е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи награда по измамен или друг незаконен начин;

– не отговаря или нарушава изискванията на тези Правила.

  1. Механизъм на участие:

4.1. Всеки, който отговаря на условията по т.3 и желае да участва в Кампанията трябва да се регистрира, като:

4.1.1. посети Интернет страницата на Cinelаnd Bulgaria Mall – https://cineland.bg,

4.1.2. е прочел настоящите Правила, публикувани на Интернет страницата на Cinelаnd Bulgaria Mall,

4.1.3. да попълни регистрационната форма, налична на Интернет на страницата на Cineland Bulgaria Mall, като въведе следните свои данни: две имена (име и фамилия), телефон за контакт, имейл адрес, дата на раждане

4.1.4. да потвърди своето участие, като изпрати попълнената регистрационна форма чрез кликване върху бутона “Register”, като преди това е прочел и приел общите правила за ползване на сайта на Организатора и Политиката за поверителност на сайта.

4.2. Един Участник може да се регистрира 1 път по описания ред.

  1. Награда:

5.1. Наградите от Кампанията са: а) 3 (абонамента) за 12 месеца безплатен достъп до всички филми прожектирани в Cinelаnd Bulgaria Mall; б) 3 (абонамента) за 6 месеца безплатен достъп до всички филми прожектирани в Cinelаnd Bulgaria Mall; в) 3 (абонамента) за 3 месеца безплатен достъп до всички филми прожектирани в Cinelаnd Bulgaria Mall.

5.2. Картите за абонаментите описани в т. 5.1 ще бъдат създадени и активирани в срок до 2 (две) седмици от датата на изтегляне на печелившите и ще имат срок на валидност, според типа им, както са посочени в първото изречение на т. 5.1.

  1. Разпределяне на наградата:

6.1. Всички Участници, които отговарят на условията за участие в Кампанията, описани в т. 3 и изпълнят  стъпките, посочени в т. 4, могат да участват в тегленето за Наградата по т. 5.1.

6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична или друга равностойност. Не се допуска и преотстъпване на картата за ползване от друго лице. В случай, че бъде установено преотстъпване на друго лице Организаторът има право да анулира картата и да прекрати използването ѝ.

6.3. Определянето на печелившия Участник, се извършва посредством електронно теглене чрез използване на специализиран автоматичен софтуер, в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Тегленето се извършва по поредния номер на регистрацията.

6.4. Тегленето на печелившия Участник ще се проведе на 12.12.2023 г. в централния офис на Синеленд ООД.

6.5. Право да получи награда има само лице, което отговаря на определените в настоящите Правила изискванията (включително по т. 3) и е спазило механизма за участие по т. 4. В тази връзка след изтегляне на печелившите Участници (основен и резервен) се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

 

  1. Получаване на наградите:

7.1. В срок до 10 (десет) работни дни от определянето на печелившия Участник по реда на предходната точка 6 (Разпределяне на наградите), Организаторът уведомява съответния печеливш Участник за спечелената награда чрез телефонно обаждане.

7.1.1. Наградата по т. 5 може да бъде получена веднага след уведомява съответния печеливш Участник и при сроковете по т. 5.2.

7.2. Наградата ще се предостави от Организаторът.

7.3. При получаване и ползване на Награда печелившият Участник следва да се идентифицира пред Партньора и/или Организатора с представяне на следните документи: лична карта. Награда може да бъде ползвана само и единствено от лицето, което е спечелило.

  1. Права и отговорности:

8.1. Организаторът не отговаря: (а) в случай че наградата не може или не бъде получена, предоставена или ползвана от съответния Участник поради предоставени от съответния Участник, непълни, неточни или неверни данни за контакт или поради друга причина, за която този Участник отговаря, или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; и (б) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да отстрани съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява отстраняването.

8.5. За манипулация по точка 8.4. ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията.

8.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на наградата от Кампанията.

  1. Допълнителни разпоредби:

9.1. Данните за контакт на Участниците в Кампанията ще се обработват в Организатора с цел тяхната идентификация и установяване на обратна връзка.

9.2. В страниците на социалните мрежи на Организаторът и Партньорът ще бъдат публикувани собственото име и фамилията на печелившия Участник.

9.2. Участниците са информирани от Организатора, че събирането и обработването на техните данни се осъществява от Организатора в съответствие с настоящите Правила и „Политика за поверителност / Политика за защита на личните данни“ на Синеленд ООД (публикувани на сайта на Организатора: https://cineland.bg/en/gdpr/) за обработване на лични данни при провеждане на кампании и използване на уебсайта на Организатора.

9.3. Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или унищожаването им. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление на адрес: гр. София, п. к. 1000, ул. Христо Белчев 47, ет. 3, ап. 7, или по друг обявен начин.

9.4.      Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода на Кампанията води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в нея.

9.5. Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до 14 календарни дни след края на Кампанията.

9.7. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с  използването на Наградата.

6.8. Организаторът има право по всяко време да изменя, продължава и допълва настоящите Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на Интернет страницата на Кампанията.

 

Настоящите Правила влизат в сила от на 27.11.2023 г.